Aktualności

Odwiedzin: 610513

PLAN POŁĄCZENIA
DIAGNOSTYKA SP Z O.O.
I
LABORATORIUM MEDYCZNE FRYDA BIELSKO-BIAŁA JAN FRYDA SP. Z O.O.

Działając w oparciu o art. 499 § 1 pkt 1 oraz 5-6 Kodeksu Spółek Handlowych ustalony zostaje następujący Plan Połączenia Diagnostyka Sp. z o.o. i Laboratorium Medyczne Fryda Bielsko-Biała Jan Fryda Sp. z o.o.:


1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia.


Połączeniu podlegają:


Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Prof. M. Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381559

i

Laboratorium Medyczne Fryda Bielsko-Biała Jan Fryda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kresowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000525659


Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1) Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą: Laboratorium Medyczne Fryda Bielsko-Biała Jan Fryda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą: Diagnostyka Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż posiada ona 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej. W konsekwencji połączenie odbędzie się w uproszczony sposób, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.


2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.


Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.


3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.


Żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu nie zostały przyznane.

Zarząd Spółki Przejmującej

Zarząd Spółki Przejmowanej

Barbara Kopeć – Prezes
Wacław Dziurzyński – Wiceprezes
Dariusz Zowczak – Wiceprezes
Agnieszka Swadźba - Prezes


Kraków, dnia 29 grudnia 2014 r.

Designed by Graformix
Laboratorium Medyczne Fryda Bielsko-Biała Jan Fryda 2012